กำหนดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 41

เรื่อง "นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย"

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7

อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน)


08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น.

กล่าวรายงาน

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และกล่าวเปิดงาน

โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาธรรมศาสตร์

09.15 - 09.45 น.

ปาฐกถาพิเศษ

โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

รองนายกรัฐมนตรี

09.45 - 10.35 น.

การนำเสนอในหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย"  

โดย ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.35 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 11.35 น.

การนำเสนอในหัวข้อ "นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์และการเปลี่ยนผ่านสู่ New S-Curve"  

โดย รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

คุณดุสิต อนันตรักษ์

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

11.35 - 12.30 น.

การนำเสนอในหัวข้อ "การสร้างนวัตกรรมในภาคบริการ"  

โดย รศ.ดร.พีระ เจริญพร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

ดร.ณัฐ ธารพานิช

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดำเนินรายการโดย

อาจารย์ ดร.ธร ปีติดล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.30 - 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.20 น.

การนำเสนอในหัวข้อ "การแข่งขันในแพลตฟอร์มหลายมิติ: E-commerce"  

โดย ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

14.20 - 15.10 น.

การนำเสนอในหัวข้อ "ความท้าทายของกรรมสิทธิ์และสัญญาในห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี"  

โดย อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย

อาจารย์ ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย

อาจารย์ธันย์ชนก นันทกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.10 - 15.20 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.20 - 17.00 น.

วงเสวนา "นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย"

โดย รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต

กรรมการ และ Head of Innovation and Research Development Institute กลุ่มมิตรผล

รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์

นักวิชาการอิสระ และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

ดำเนินการเสวนา โดย

รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อผู้สำรองที่นั่ง

ตรวจสอบการสำรองที่นั่ง

ผู้สำรองที่นั่งออนไลน์ทั่วไปการสัมมนาที่ผ่านมา

 • Symposium40

  18 มกราคม 2561
  "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?"
  ปาฐกถาพิเศษ โดย Prof. Jong-Wha Lee
  ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

 • Symposium39

  19 มกราคม 2560
  "เส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก"
  ปาฐกถาพิเศษ โดย Shabih A. Mohib
  Program Leader and Lead Economist, World Bank
  หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • Symposium38

  29 ตุลาคม 2558
  "เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจสังคมไทยในวาระ 100 ปี
  อาจารย์ป๋วย"
  ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา
  ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3
  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • Symposium37

  30 ตุลาคม 2557
  "Sustaining Thailand: ก้าวอย่างไรให้ประเทศไทยยั่งยืน"
  ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
  ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • Symposium36

  10 ตุลาคม 2556
  "2 ปีนโยบายเศรษฐกิจยิ่งลักษณ์: ความฝันกับความจริง"
  ปาฐกถาพิเศษ โดย Marc Saxer
  ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ

 • Symposium35

  8 พฤศจิกายน 2555
  "เหลียวหลังแลหน้ามหาอุทกภัย 2554"
  ปาฐกถาพิเศษ โดย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
  ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน  อินทรวิชัย  ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ติดสถานทูตจีน)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณเบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
02-613-2404  E-mail: benyapha@econ.tu.ac.th
คุณชมภู่ ธงชัย
02-613-2474  E-mail: chompoo@econ.tu.ac.th