กำหนดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 42

เรื่อง "ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต"

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย


09.00 - 09.30 น.

ลงทะเบียน

09.30 - 09.45 น.

กล่าวรายงาน

โดย รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และกล่าวเปิดงาน

โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.45 - 10.30 น.

ปาฐกถาพิเศษ

โดย ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.

การเสวนาในหัวข้อ " ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยจากหลายมุมมองใหม่ " ประเด็นการนำเสนอ

 • แนวโน้มความเหลื่อมล้ำ และความกินดีอยู่ดีของครัวเรือนในประเทศไทย  

  โดย ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ  

  โดย ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ดัชนีความเป็นธรรมในสังคม

  โดย รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์

  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินการเสวนาโดย

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.15 น.

การเสวนาในหัวข้อ " ความเหลื่อมล้ำจากวัยเรียนสู่วัยทำงาน " ประเด็นการนำเสนอ

 • สองทศวรรษของความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรระดับพื้นที่ของประเทศไทย  

  โดย รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ความไม่สอดคล้องทางการศึกษากับความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างแรงงานไทย  

  โดย ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • การศึกษาปฐมวัย

  โดย รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง

  คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ดำเนินการเสวนาโดย

ผศ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.15 - 14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.30 - 15.45 น.

การเสวนาในหัวข้อ " ความเหลื่อมล้ำเมื่อเจ็บป่วยและชรา " ประเด็นการนำเสนอ

 • สุขภาพเด็กไทย ใครกำหนด?: สถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยกำหนดความเหลื่อมล้ำในสุขภาพเด็กปฐมวัย  

  โดย ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ความเหลื่อมล้ำเชิงภูมิภาคด้านพฤฒิพลังผู้สูงอายุบั่นทอนนโยบายผู้สูงอายุระดับชาติอย่างไร  

  โดย ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข

  โดย นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดำเนินการเสวนาโดย

ผศ.ดร.กิตติชัย แซ่ลี้

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.45 - 17.00 น.

การเสวนาในหัวข้อ "ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต"

1. ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

2. ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา

ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินการเสวนา โดย

ผศ.ดร.ธร ปีติดล

ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การเดินทางคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณเบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง
02-613-2404  E-mail: benyapha@econ.tu.ac.th
คุณชมภู่ ธงชัย
02-613-2474  E-mail: chompoo@econ.tu.ac.th